Joensuun steinerkoulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella, esimerkiksi luokkaretkellä, leirikoulussa ja työssäoppimisessa. Joensuun steinerkoulun koulualueeseen kuuluvat I-talon sisäpiha sekä aidatut alueet parkkipaikasta. Järjestyssäännöt eivät koske oppilaan oleskelua koulun alueella muuna aikana, eivätkä koulumatkoilla.

Joensuun steinerkoulun järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä opettajien ja muun henkilökunnan sekä oppilaiden kanssa. Joensuun steinerkoulun kannatusyhdistyksen hallitus hyväksyy järjestyssäännöt. Järjestyssäännöt käydään läpi oppilaiden kanssa jokaisen lukuvuoden alussa sekä annetaan tiedoksi koteihin. Järjestyssääntöjä arvioidaan lukuvuoden lopussa ja päivitetään tarvittaessa.

Oppilaan oikeudet

Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Joensuun steinerkoulussa on laadittu suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä.

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

Oppilaan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti toiset huomioiden. Oppilaan tulee noudattaa ohjeita sekä omalla käytöksellään kunnioittaa ja edistää työ- ja opiskelurauhaa. Hyvään käytökseen kuuluu esimerkiksi:

  • tervehtiminen

  • toisten huomioon ottaminen

  • annettujen ohjeiden noudattaminen

  • hyvät ruokailutavat

  • sovituista asioista ja ajoista kiinni pitäminen

  • asiallinen ja tarkoituksenmukainen pukeutuminen

Oppilaan tulee saapua ajoissa kouluun ja oppitunneille. Kiusaaminen on kielletty. Lunttaaminen ja muu koulutyöhön liittyvä vilppi on aina rangaistavaa.

Oleskelu ja liikkuminen

Koulupäivän aikana koulun alueelta saa poistua ilman lupaa vain koulualueen ulkopuolella pidettävälle oppitunnille.

Ulkovälitunnit vietetään I-talon piha-alueilla.

Koulumatkoilla tulee noudattaa liikennesääntöjä ja käyttää asianmukaisia suojavarusteita, esimerkiksi pyöräillessä ja mopoillessa kypärää. Kulkuvälineet pysäköidään niille osoitetuille paikoille. Koulun loputtua oppilaan tulee lähteä viivyttelemättä sovittuun paikkaan. Koululle kyyditystä odottamaan jäävän oppilaan tulee käyttäytyä koulun sääntöjen mukaisesti.

Oleskelua koulun alueella kouluajan jälkeen koskevat kaupungin yleiset järjestyssäännöt.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Oppilaan tulee huolehtia omista tavaroistaan ja vaatteistaan. Toisten omaisuutta tulee kunnioittaa, eikä toisten tavaroita saa ottaa ilman lupaa. Koulun omaisuutta käytetään asiaankuuluvalla tavalla ja yhteisistä välineistä pidetään hyvää huolta. Viallisista, rikkoutuneista tai kadonneista tavaroista ilmoitetaan heti opettajalle tai ohjaajalle. Oppilas on velvollinen suorittamaan korvauksen, jos hän tahallaan rikkoo koulun tai toisten omaisuutta. Vaarallisten tai laittomien esineiden tuonti kouluun on kielletty.

Koulun sisätilat ja piha pidetään siistinä. Oppilas on velvollinen siivoamaan aiheuttamansa sotkun.

Tietokoneen, matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Matkapuhelin ja muut mobiililaitteet pidetään poissa näkyvistä ja äänettöminä oppituntien aikana. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa niitä käytetään opiskelussa opettajan luvalla. Oppilas ei saa julkaista toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Oppilaan tulee noudattaa hyviä internet-käyttäytymisen sääntöjä. Oppilastöihin oppilaan on merkittävä lähteet, joista hän on ottanut tiedot tai kuvat työhönsä. Plagiointi on kiellettyä.

Päihteet ja vaaralliset aineet

Teräaseiden, tulentekovälineiden ja muiden vaarallisten esineiden ja aineiden sekä tupakkatuotteiden ja energiajuomien sekä nuuskan tuonti kouluun on kielletty.

Kurinpito

Puhuttelu: Lievässä koulun sääntöjen rikkomuksessa opettaja tai rehtori puhuttelee oppilasta.

Kasvatuskeskustelu: Koulun sääntöjen rikkomuksissa voidaan rangaistusten sijaan tai niiden rinnalla käyttää kasvatuskeskustelua. Kasvatuskeskusteluja voi käydä rehtori, opettaja tai muu oppilashuollon edustaja. Kasvatuskeskustelu voidaan käydä oppilaan kanssa tai yhdessä oppilaan ja vanhempien kanssa. Keskeiset asiat kirjataan.

Luokasta poistaminen: Oppitunneilla on kaikilla oikeus työrauhaan. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan poistaa luokasta tarvittavin keinoin.

Laiminlyötyjen kotitehtävien korvaaminen: Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviä. Oppilaan vanhemmille ilmoitetaan asiasta etukäteen.

Jälki-istunto: Oppilas voidaan määrätä enintään kahden tunnin jälki-istuntoon. Jälki-istunnon antava opettaja tekee asiasta kirjallisen selvityksen, jossa yksilöidään teko ja oppilaan näkemys asiasta. Selvitys toimitetaan huoltajalle, ja oppilas palauttaa sen allekirjoitettuna. Sen jälkeen jälki-istunto tapahtuu ennalta määrättynä ajankohtana.

Kirjallinen varoitus: Jos oppilas muista kurinpitotoimista huolimatta jatkaa kielteistä toimintaansa, opettajakunnan päätöksellä hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Ennen varoituksen antamista kuullaan oppilasta ja hänen huoltajaansa.

Erottaminen: Jos kirjallinen varoituskaan ei tuota toivottua tulosta oppilaan käytökseen, opettajakunnan päätöksellä hänet voidaan erottaa enintään kolmen kuukauden ajaksi koulusta. Ennen erottamista kuullaan oppilasta ja hänen huoltajaansa. Opetuksen järjestäjä huolehtii, että oppilaalla on erottamisen aikana mahdollisuus pysyä opetuksessa mukana.

Poisotto-oikeus: Mikäli oppilas tuo kouluun vaarallisen tai laittoman esineen, on opettajalla ja rehtorilla oikeus esineen haltuun ottamiseen.

Tarkastamisoikeus: Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat ja oppilaitoksen säilytystilat, mikäli epäillään, että oppilaalla on hallussaan vaarallinen tai laiton esine.

Voimakeinojen käyttö: Vaarallisen, laittoman tai oppimista tosiasiallisesti häiritsevän esineen poisottamisen yhteydessä voidaan käyttää voimakeinoja, mikäli se on välttämätöntä, oikeassa suhteessa oppilaan ikään ja tilanteen uhkaavuuteen, ja turvallisuus ei vaarannu.

Oppilaalle tarjotaan mahdollisuutta oppilashuollolliseen tukeen, kuten kuraattoripalveluihin, kurinpitorangaistusten tai opetuksen osallistumisen epäämisen yhteydessä. Tarvittaessa, etenkin toistuvien kurinpitorangaistusten sattuessa, koolle kutsutaan myös asiantuntijaryhmä.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt käydään läpi oppilaiden ja uusien työntekijöiden kanssa jokaisen lukuvuoden alussa ja niistä tiedotetaan koteihin. Järjestyssäännöt ovat nähtävillä myös koulun nettisivuilla. Järjestyssäännöt arvioidaan ja tarkistetaan lukuvuoden lopussa, ja niitä päivitetään tarvittaessa.