Strategia

Joensuun steinerkoulun strategia 

Arvot

Lapsi: Lapsilähtöistä ikäkausiopetusta vuosiluokilla 1-9, yksilöä yhteisön jäsenenä arvostaen.

Luonto: Toimintakulttuuri on kestävän kehityksen periaatteita noudattava ja luontoa kunnioittava. Luonto ja luonnontieteet ovat luonteva osa pedagogiikkaa.

Luovuus: Taiteen läpäisemä ja oppiainerajat ylittävä pedagogiikka.

Tunnuslause

”Lapsi, luonto ja luovuus.”

Toiminta-ajatus

Joensuun steinerkoulu on perinteisestä steinerpedagogiikasta ammentava, ajassa elävä ja tulevaisuutta kohti suuntaava, kehittyvä yhdeksänvuotinen yhtenäiskoulu.

Visio

Koulussa opiskelee noin 150 oppilasta ja koko kouluyhteisö toimii yhtenäisissä, viihtyisissä ja pedagogisesti toimivissa tiloissa. Koulussa toimii oma luomuruokaa valmistava keittiö.

Missio

Koulun toimintakulttuuria ohjaavat kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden periaatteet. Koulu on imagoltaan vahva sekä tunnettu ja näkyvä osa Joensuun kaupungin kouluverkkoa. Koulu tekee yhteistyötä valtakunnallisen ja kansainvälisen steinerliikkeen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Strategiset painopisteet

Pedagogiikka: Koulu tarjoaa steinerpedagogisesti laadukasta ja lapsilähtöistä oppilaan ikäkauden huomioivaa opetusta. Koulussa noudatetaan koulukohtaista steinerpedagogista opetussuunnitelmaa, joka täyttää valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden vaatimukset.

Oppilas: Oppilas saa koulustamme tarvittavat tiedot ja taidot jatko-opintoja varten. Pysyvä koulu- ja luokkayhteisö sekä opettaja-oppilas-suhde luovat turvallisen koulutien ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan saakka. Oppilaan hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyö koulun ja kodin välillä on säännöllistä, molemminpuolista ja avointa.

Henkilöstö: Henkilöstö on pysyvää, työhönsä ja steinerpedagogiikkaan sitoutunutta sekä tehtäviinsä kelpoista. Henkilöstöllä on halu kehittää sekä omaa osaamistaan että kouluyhteisöä. Ilmapiiri työyhteisössä on hyvä. Onnistuneet ja harkitut rekrytoinnit ovat olennainen osa koulun toimintaa.

Johtaminen ja hallinto: Työnjako rehtorin ja hallituksen kesken on selkeä. Hyvän hallinnon tunnusmerkit täyttyvät.

Toiminnot ja käytänteet: Koulun perustoiminnot ja työnjako ovat pysyvät ja koko kouluyhteisölle selkeät, toimivat ja läpinäkyvät. Sekä sisäinen että ulkoinen viestintä ja yhteistyö toimivat.

Talous: Koulun toiminnot ja talous ovat tasapainossa. Talouden huolellinen suunnittelu ja sen seuranta ovat säännöllinen osa koulun toimintaa. Taloudesta tiedottaminen henkilöstölle ja huoltajille on avointa ja säännöllistä.

Scroll to Top